ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Οι υπόχρεοι υποβολής Δ.Π.Κ.  « ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ » καθορίζονται από τους νόμους  Ν3213/2003 και Ν4571/2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Κωδικοί taxisnet υπόχρεου και συζύγου
  • Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών 31/12 του έτους δήλωσης για όλα τα μέλη της οικογένειας
  • Τίτλοι κτίσης ακίνητης περιουσίας ( για αρχική δήλωση) για όλα τα μέλη της οικογένειας
  • Παραστατικά αγοράς μεταφορικών μέσων για όλα τα μέλη της οικογένειας
  • Άδειες κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων για όλα τα μέλη της οικογένειας