ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Για τη γνωστοποίηση τουριστικού καταλύματος απαιτούνται οι παρακάτω
πληροφορίες:

Για τον εκμεταλλευτή:

1. Φορέας έργου (επωνυμία)
2. Νόμιμος εκπρόσωπος (σε περίπτωση εταιρείας)
3. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (φυσικού προσώπου ή νομίμου
εκπροσώπου εταιρείας)
4. Τηλέφωνο και mail επικοινωνίας
5. Καταστατικό εταιρείας
6. Παράβολο (e-paravolo) σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1750Β/2017

Για το ακίνητο:
1. Ακριβής θέση έργου (συντεταγμένες από Google Maps)
2. Τύπο έργου (Ξενοδοχείο, Εν. Δωμάτια, Εν. Διαμερίσματα, Κατοικία, Έπαυλη)
3. Κατηγορία κατάταξης τουριστικού καταλύματος
4. Νομιμοποιητικά στοιχεία ακινήτου: Οικοδομική Άδεια (με αναθεωρήσεις)
και σχέδια (τοπογραφικό, κατόψεις, όψεις) αυτής, Δήλωση Αυθαιρέτων και
σχέδια αυτής
5. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης ακινήτου (αν υπάρχει)
6. Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου
7. Έγκριση ή Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας
8. Έγκριση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (αν απαιτείται)
9. Τρόπος Υδροδότησης Ακινήτου
10. Βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δημοτικό δίκτυο (αν υπάρχει)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

11. Ανακοίνωση καταχώρηση διακριτικού τίτλου από το Επιμελητήριο
Κυκλάδων (αν υπάρχει)

Αν υπάρχει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) εντός του τουριστικού
καταλύματος, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω:
1. Τύπος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πλήρους ή μερικής
επεξεργασίας)
2. Στοιχεία υπεύθυνου λειτουργίας ΚΥΕ (Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου
ταυτότητας, τηλέφωνο και mail επικοινωνίας)
3. Στοιχεία υγειονομικού υπευθύνου ΚΥΕ (Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου
ταυτότητας, τηλέφωνο και mail επικοινωνίας)
4. Βεβαίωση ΕΦΕΤ του υγειονομικού υπευθύνου

Αν υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή εντός του τουριστικού καταλύματος,
απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω:
1. Αριθμός κολυμβητικών δεξαμενών
2. Θέση κολυμβητικών δεξαμενών (υπαίθριες ή εσωτερικές)
3. Στοιχεία υπεύθυνου λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (Αντίγραφο
αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο και mail επικοινωνίας)
4. Στοιχεία υπεύθυνου ασφαλείας κολυμβητικής δεξαμενής (Αντίγραφο
αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο και mail επικοινωνίας)
5. Πτυχίο ναυαγοσώστη του υπευθύνου ασφαλείας
6. Νομιμοποιητικά στοιχεία κολυμβητικής δεξαμενής (συμπεριλαμβανομένων
των στοιχείων του υπεύθυνου για την άδεια κατασκευής μηχανικού)