Οριστική Διαγραφή επαγγελματικού οχήματος

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία διαγραφής του επαγγελματικού οχήματός σας λόγω καταστροφής, διάλυσης, παλαιότητας ή εξαγωγής στο εξωτερικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για οριστική Διαγραφή επαγγελματικού φορτηγού:

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή gov.gr
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ (σύσταση έδρα διάρκεια) ή ΓΕΜΗ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Βιβλίο Μεταβολών
  • Βεβαίωση Τελών ( το αναλαμβάνουμε)
  • Πινακίδες οχήματος