Οριστική διαγραφή Αυτοκινήτου-Μοτοσυκλέτες

Αναλαμβάνουμε την οριστική διαγραφή για το όχημά σας λόγω καταστροφής, διάλυσης, παλαιότητας ή εξαγωγής στο εξωτερικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή gov.gr
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση Τελών από ΔΟΥ περί μη οφειλής ( το αναλαμβάνουμε)
  • Πινακίδες (2)