ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτων καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή όλων των υποκατηγοριών τους στην ΑΑΔΕ. ( αρχική υποβολή, τροποποίηση, ανανέωση, λύση, δήλωση covid)

σημ. Σύμφωνα με την   ΠΟΛ 1162/2018, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Α.1139/2020 :  

Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Κωδικοί taxisnet
  • Αριθμός παροχής ρεύματος
  • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ακινήτου ( ζητήστε μας προσφορά)
  • Χειρόγραφο υπογεγραμμένο συμφωνητικό ή σε περίπτωση που αναθέσετε σε εμάς την σύνταξή του, ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο μισθωτή (ενοικιαστή)