ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

Με μια απλή εξουσιοδότηση προς εμάς  διεκπεραιώνουμε την διαδικασία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής στο τμήμα ελέγχου της Δ.Ο.Υ Σύρου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr
  • Φάκελος με έντυπη δήλωση προσφυγής
  • Δικαιολογητικά προσφυγής
  • Μαγνητικό μέσο με τα δικαιολογητικά της προσφυγής