ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Ασφαλιστική ενημερότητα εκδίδεται ηλεκτρονικά για τους παρακάτω λόγους:

 • Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση:*
 • Απόκτηση Αθλητή:*
 • Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000€:*
 • Μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς:*
 • Σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου:*
 • Μεταβίβαση αυτοκινήτου ΔΧ:*
 • Συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου:*
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ:*
 • Μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων (πλην αυτοκινήτων Δ.Χ.), μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας:*
 • Συμμετοχή ως μέλος σε Κοινοπραξία ή ως εταίρος σε Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε.:*
 • Σύνταξη συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Κωδικοί taxisnet
 • ΑΜΚΑ