ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στις εργαζόμενες μητέρες, ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας διάρκειας έως έξι μήνες, σύμφωνα με το ΚΕΦ Β. της με αριθμ. 33891/606/08 Υ.Α., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 142 του ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α/3-4-2008).

Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας.
Να έχει λάβει παροχές μητρότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

H  δικαιούχος υποβάλλει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ – e-Υπηρεσίες, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας (εάν έχει χορηγηθεί) ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες