Αντικατάσταση Πινακίδων

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση των πινακίδων σας αυθημερόν. (Μονό – ζυγό- GR)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

  1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  2. Κρατικές Πινακίδες(2)δύο
  3. Εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής
  4. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής προσκομίζετε βεβαίωση Αστυνομίας